Netofex Privacy Policy

Privacy beleid

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van je aanvraag via onze website verwerken. Het beleid is eveneens van toepassing op alle persoonsgegevens die je op enigerlei wijze aan ons verstrekt. Door de aanvraag in te dienen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

 

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Netofex Lead Agency BV

Kraneweg 13 (unit 19)

9718 JC Groningen

Tel : 050 7370213

KvK nummer 70472572

 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@netofex.nl

 

De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Welke gegevens verwerkt Netofex en voor welk doel

2.1     Netofex verwerkt de (persoons)gegevens die je bij de aanvraag invult op onze website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

2.2     De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je ons verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(i)    je (persoons)gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen voor het bespreken van de mogelijkheden tot samenwerking. Dit kan ook per e-mail gebeuren. Je gegevens worden opgenomen in onze database zodat we contact kunnen onderhouden en effectief kunnen samenwerken in het geval een klantrelatie ontstaat.

(ii)   uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven verwerkt Netofex je persoonsgegevens en de inhoud van de aanvraag voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief of andere relevante content (bijvoorbeeld whitepapers). Hierin zijn acties en informatie over Netofex opgenomen en worden ook nieuwe producten of diensten opgenomen waarvoor consumenten via Netofex een offerte kunnen aanvragen.

(iii)  je naam en e-mail adres kan tevens worden gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en om per mail of telefoon contact met je op te nemen om te controleren of de gegevens correct zijn.

2.3     Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Netofex je naam en e-mail adres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrieven met nieuwe acties en informatie van Netofex of de online portals die we beheren. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mail adres van de functionaris gegevensbescherming. In iedere mail is ook een ‘uitschrijven’ link toegevoegd, waarmee je jouw toestemming kunt intrekken.

2.5     Netofex zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voor de nakoming van onze (wettelijke) verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen en het leveren van bewijs.

2.6     Netofex kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau deze gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar producten en diensten te kunnen optimaliseren.

2.7     Via de website verwerkt Netofex verder IP adressen van gebruikers van de website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de website en de offerte aanvragen op rechtmatige wijze wordt gebruikt en er bijvoorbeeld niet meerdere offertes door dezelfde persoon worden aangevraagd. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

3.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1     Via onze klantenservice (info@netofex.nl) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Op jouw verzoek zullen wij eventuele wijzigingen of beperkingen in het gebruik ook doorgeven aan de aanbieder aan wie wij je offerteaanvraag hebben doorgestuurd.

4.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@netofex.nl). Wij zullen je bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij we op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

4.2     Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@netofex.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4.5     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@netofex.nl).

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

  1. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Netofex kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

 

Laatste update: Groningen, 3-7-2019